Apel fundacji o zapobieganie suszy

Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wystosowaliśmy apel o pilne doposażenie Straży Pożarnej, skierowany do starostw powiatowych, urzędów miast i gmin w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz do marszałka województwa podlaskiego, wojewody podlaskiego i ministra środowiska. W naszym apelu zawarliśmy następujące postulaty:

  • pilne i kompleksowe doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenach cennych przyrodniczo;
  • wypracowanie systemowych rozwiązań przeciwdziałania pożarom i ich gaszenia na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na torfowiskach, gdzie występuje duże ryzyko wgłębnych pożarów złoża torfowego;
  • opracowanie i wdrożenie praktycznych rozwiązań zwiększających retencję wody w gruncie;
  • krytyczne i racjonalne podejście do planowanych inwestycji mogących znacząco zaburzać funkcjonowanie ekosystemów bagiennych, takich jak np. infrastruktura transportowa, oraz rezygnacja z nich w przypadku istnienia rozwiązań alternatywnych;
  • poparcie dla opracowania i wdrożenia przez instytucje rządowe mechanizmów finansowych dla rolników zatrzymujących wodę na swoich gruntach;
  • przeprowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych wśród okolicznej ludności dotyczących szkodliwości wypalania łąk i kar jakie mogą dotknąć osób łamiących prawo.

    Nasz apel w sprawie przeciwdziałania suszy i pożarom w przyszłości i ochrony obszarów cennych przyrodniczo przekazaliśmy dziś bezpośrednio panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie (Kancelaria Prezydenta RP), który odwiedził popożarową Dolinę Biebrzy. W krótkiej rozmowie z Prezydentem akcentowaliśmy konieczność zatrzymywania wody tu gdzie ona jest, na torfowiskach, na łąkach i pastwiskach zamiast spuszczania jej rowami melioracyjnymi, co jeszcze pogłębia efekty już dotkliwej suszy. Powiedzieliśmy o konieczności zaniechania kopania nowych rowów melioracyjnych i budowy zastawek na istniejących rowach oraz ochrony naturalnych torfowisk – jako najlepszych zbiorników wody – zamiast budowy sztucznych zbiorników retencyjnych.