Cele fundacji


Celami Fundacji Dla Biebrzy są:

 1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
 3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
 4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w  sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
 6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
 7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
 8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich instytucji samorządowych, państwowych i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opiniowanie i konsultacje zmian legislacyjnych mających znaczenie ze względu na cele Fundacji.
 2. Współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i
  gospodarczymi.
 3. Wspieranie i organizowanie inicjatyw wydawniczych, publikacji elektronicznych i
  audiowizualnych.
 4. Prowadzenie lub zlecenie opracowań i analiz w zakresie ekonomicznym, prawnym, przyrodniczym lub społecznym.
 5. Organizowanie i finansowanie prowadzenia kampanii edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.
 6. Organizowanie i inicjowanie inicjatyw społecznych.
 7. Inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie badań naukowych.
 8. Organizowanie i finansowanie konferencji.
 9. Organizowanie i współpraca między jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi i innymi podmiotami.
 10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży, festiwali i imprez.
 11. Wszczynanie oraz dołączanie do postępowań administracyjnych oraz sądowych, w tym także postępowań karnych, na każdym etapie.