Droga S16

Planowana droga ekspresowa S16 (DK16) ma przebiegać w północnej i północno-wschodniej Polsce na odcinku Olsztyn (jako obwodnica Olsztyna) – Biskupiec – Mrągowo – Orzysz – Ełk – Knyszyn – Białystok. Częściowo trasa istnieje w klasie ekspresowej (S), a częściowo została zrealizowana jako jednojezdniowa droga główna ruchu przyspieszonego (GP). Po zbudowaniu S51 pomiędzy Olsztynem, a Olsztynkiem wątpliwe jest, by odcinek pomiędzy Ostródą a Olsztynem kiedykolwiek wszedł do zadania inwestycyjnego mającego na celu podniesienie parametrów istniejącej drogi krajowej nr 16 do klasy ekspresowej.

Szlak S16 nie znajduje się na liście transeuropejskich szlaków komunikacyjnych TEN-T. W ostatnich kilku latach droga S16 decyzjami politycznymi była degradowana do klasy GP, to znów przywracana do klasy S.
W ostatnich latach zrealizowano:
– Południową obwodnicę Olsztyna od węzła z S51 (węzeł Olsztyn Południe) do Wójtowa o długości 14,7 km w klasie S 2 x 2
– Od Barczewa do Biskupca o długości około 20 km w klasie jednojezdniowej GP
– Od Biskupca do węzła Borki Wielkie około 5 km w klasie GP 2 x 2

Na odcinek od węzła Olsztyn Wschód do Barczewa jest wydana decyzja środowiskowa dla klasy S 2 x 2 z nieznanym obecnie terminem realizacji, a odcinek od Borek Wielkich do Mrągowa jest w projektowaniu jako S 2 x 2 z terminem realizacji inwestycji do końca 2023 roku

Planowane do budowy odcinki S16 pomiędzy Mrągowem a Ełkiem oraz pomiędzy Ełkiem a Knyszynem mają przecinać cenne obszary przyrodnicze – Krainę Wielkich Jezior Mazurskich oraz Biebrzański Park Narodowy. Ich realizacja spotyka się z licznymi protestami organizacji pozarządowych, w tym też Fundacji Dla Biebrzy.
Na odcinku od Ełk – Knyszyn – Białystok planowana S16 miałaby stać się częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego zwanego Via Carpatia, który ma połączyć Litwę z Grecją.

Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy jest takie, że przed zaplanowaniem przebiegu S16 należy wykonać strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla całego jej odcinka pomiędzy Olsztynem a Białymstokiem.

W tym dziale jako podmenu znajdziecie:

S16 Mrągowo – Ełk wraz z pełną dokumentacją do decyzji środowiskowej

S16 Ełk – Knyszyn z dotychczas wykonanymi materiałami, w tym pełny Etap I STEŚ

Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy w którym odnosimy się do projektu obu ww. odcinków

Propozycja wariantu alternatywnego dla obu odcinków S16 – przez Mazury i przez Biebrzę