S16 Ełk – Knyszyn

Planowany odcinek S16, zwany roboczo Ełk – Knyszyn, przecina Biebrzański Park Narodowy w okolicy miejscowości Osowiec Twierdza i Szafranki. Droga na tym odcinku ma być elementem trasneuropejskiej trasy tranzytowej zwanej potocznie Via Carpatia. Planuje się drogę klasy ekspresowej dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Uwaga: niektóre pliki są dużych rozmiarów. W przypadku wolnych łączy ściągnięcie ich może trwać wiele minut, a nawet zakończyć się błędem transmisji. Nie zalecamy ściągania tych plików na urządzenia mobilne.

Materiały prezentowane przez projektanta w listopadzie 2020 r.

Na tym etapie planowane są 3 warianty idące w jednym korytarzu wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 65. Różnice pomiędzy wariantami są nieznaczne i dotyczą przejścia przez dolinę Biebrzy oraz ominięcia Moniek. Z planów przebiegu prezentowanych przez projektanta w listopadzie 2020 r. wynika, że droga nie jest planowana od miasta Ełk. Początek każdego z analizowanych obecnie wariantów jest w węźle Guty na wschód od miasta Szczuczyn. Następnie droga szerokim łukiem przechodzi niedaleko miasta Grajewo i zmienia przebieg z północno-wschodniego na południowo wschodni. Wariant 1 przecina Biebrzę w miejscowości Osowiec Twierdza i jest prowadzony wzdłuż istniejącej linii kolejowej (planowanej linii dużej prędkości Rail Baltica) i DK65. Warianty 2 i 3 przecinają dolinę Biebrzy w okolicy wsi Szafranki. Wszystkie warianty łączą się ze sobą w węźle Knyszyn. gdzie jest koniec opracowania.

Orientacyjny przebieg trzech wariantów S16 0,338 MB
Legenda do planów sytuacyjnych 73,9 MB
Plan sytuacyjny wariantu 1 43,7 MB
Plan sytuacyjny wariantu 2 43,0 MB
Plan sytuacyjny wariantu 2 38,3 MB
Przekroje normalne 2,63 MB

Uwaga: w korytarzu tym S16 nie jest planowana zamiast istniejącej DK65, ale obok. Obecna droga krajowa byłaby jedynie zdegradowana do klasy wojewódzkiej, a miejscami do gminnej.

Jako, że planowana S16 miałaby nie dochodzić do Ełku, tylko łączyć się z S61 w pod Szczuczynem, połączenie z Ełkiem dla ruchu tranzytowego maiałoby być realizowane z wykorzystaniem S61 (Via Baltica). Dla obsługi dużego ruchu lokalnego pomiędzy Grajewem a Ełkiem projekt zakłada zbudowanie obwodnicy Grajewa w ciągu DK65 po zachodniej stronie miasta.

Plan sytuacyjny obwodnicy Grajewa w ciągu DK65 73,9 MB

Jako korytarz alternatywny na tym etapie rozpatruje się przebieg drogi ekspresowej w korytarzu drogi krajowej nr 8. Początek trasy byłby w węźle Raczki na obwodnicy Augustowa, a koniec w węźle Knyszyn. Korytarz ten odbiega od założonego przebiegu tego odcinka S16 z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Mapa orientacyjna korytarza alternatywnego 9,89 MB


Uproszczone Studium Korytarzowe

Etap I STEŚ

Na tym etapie STEŚ analizowano 6 korytarzy możliwego przebiegu drogi ekspresowej S16.

TOM A – CZĘŚĆ OGÓLNA

W dokumencie m.in.:
– Ogólna charakterystyka opracowania
– Lokalizacja przedsięwzięcia
– Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu
– Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji

Przedmiotowa droga ma stanowić ważny element krajowej i europejskiej sieci dróg. Zapewnienia ciągło􀄞ć przebiegu szlaku Via Carpatia na terenie Polski, przez drogi klasy S. Nowy odcinek drogi S16 będzie stanowił czę􀄞ć międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia, który został utworzony z inicjatywy strony polskiej podczas międzynarodowej konferencji „Jedna droga – cztery kraje”, która odbyła się w Łańcucie w dniu 27 października 2006 r., z udziałem ministrów do spraw transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier.
Załączniki
Opinia WSzW w Białymstoku z dnia 05.04.2019 0,81 MB
Opinia WSzW w Olsztynie z dnia 18.06.2019 0,81 MB

TOM B – ROOZWIĄZANIA TECHNICZNE

W dokumencie m.in.:
– Stan istniejącej infrastruktury transportowej
– Parametry techniczne dla projektowanej drogi
– Projektowany przebieg drogi

Dokument zawiera opis stanu istniejącego, w tym funkcjonalność i zagospodarowanie terenu oraz opis zadania inwestycyjnego, lokalizację planowanej drogi, opis i przebieg analizowanych korytarzy, możliwe kolizje z istniejącymi obiektami chronionymi, opis obiektów inżynierskich, węzłów i skrzyżowań, konstrukcję nawierzchni, odwodnienia i możliwej lokalizacji Miejsc Obsługi Podróżnych.
Część rysunkowa
Legenda do planów sytuacyjnych 0,36 MB
Korytarz A: Plan sytuacyjny 175 MB       Profil 7,41 MB
Korytarz B: Plan sytuacyjny 128 MB       Profil 5,99 MB
Korytarz C: Plan sytuacyjny 162 MB       Profil 6,14 MB
Korytarz D: Plan sytuacyjny 153 MB       Profil 7,42 MB
Korytarz E: Plan sytuacyjny 199 MB       Profil 7,65 MB
Korytarz F: Plan sytuacyjny 128 MB       Profil 5,66 MB
Przekroje poprzeczne 0,81 MB
Miejsca konfliktowe 1,71 MB

TOM C – OCENA WPŁYWU NA BRD

W dokumencie m.in.:
– Dane wyjściowe do analiz, obliczeń i oceny BRD
– Analiza istniejącego stanu BRD
– Analiza prognozowanego stanu BRD
– Wyniki oceny BRD

„Oceny BRD” opracowana w toku prac planistycznych i projektowych dla zadania inwestycyjnego jest opracowaniem 6 wariantów korytarzy przebiegu potencjalnej trasy drogi S16. W opracowywaniu tych wariantów uwzględniono uwarunkowania techniczne wynikające z klasy i kategorii drogi, wymienione w poprzednim paragrafie. Uwzględniono wstępne uwarunkowania lokalne to jest zagospodarowanie terenu istniejącego przez który przebiega droga, ukształtowanie terenu pod względem morfologicznym, istniejącej sieci komunikacyjnej w tym drogowej, powiązania z istniejącymi drogami w zastanym kształcie.

TOM D – ANALIZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

W dokumencie m.in.:
– Analiza środowiskowa
– Opis elementów przyrodniczych środowiska
– Wstępna ocena oddziaływania na środowisko
– Analiza możliwych konfliktów społecznych
– Sformułowanie puli rozwiązań w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje
– Zestawienie opinii społeczeństwa

W niniejszej analizie, wszystkie analizowane korytarze rozpatrywane są na tym samym poziomie szczegółowości. Ze względu na małą szczegółowość dokumentacji projektowej sporządzonej na tym etapie – nie jest moąliwe jednoznaczne wskazanie jednego optymalnego wariantu, a jedynie wyznaczenie korytarzy do dalszych prac projektowych.
Część rysunkowa

Typy siedlisk przyrodniczych 83,4 MB
Obszary chronione 90,2 MB
Korytarze migracyjne zwierząt 80,9 MB
Sposób użytkowania terenu 83,6 MB

TOM E – KOSZTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

W dokumencie m.in.:
– Założenia kosztorysowania
– Zbiorcze zestawienie Kosztów

W ZZK ujęte są wszystkie koszty, które występują we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia) dla wszystkich wariantów korytarza. Zbiorcze zestawienie kosztów wykonano dla 6 wariantów.

TOM F – PORÓWNAWCZA ANALIZA WIELOKRYTERIALNA

W dokumencie m.in.:
– Porównywane opcje projektowe
– Opis metody analizy wielokryterialnej
– Ocena wariantów według zdefiniowanych kryteriów i ich grup
– Wyniki analizy wielokryterialnej

Warianty realizacji przedsięwzięcia rozważane będą w następujących kryteriach:
> Techniczne;
> Środowiskowe;
> Ekonomiczno-społeczne.
Korytarz C uzyskał najwyższe sumaryczną ocenę wynikającą z analizy wielokryterialnej.

TOM G – OPINIE I UZGODNIENIA

W dokumencie m.in.:
– Ogólna charakterystyka opracowania
– Wykaz i kopie stanowisk i opinii, warunków i innych pism
– Ocena wariantów według zdefiniowanych kryteriów i ich grup
– Wyniki analizy wielokryterialnej

Przedmiotem tomu G – Opinie i Uzgodnienia jest zestawienie uzyskanych wstępnych stanowisk i opinii o które wystąpiła Jednostka Projektowa, wystąpień jakie wpłynęły po przeprowadzonych Spotkaniach Informacyjnych oraz korespondencji którą prowadzono w celu koordynacji rozwiązań projektowych w ramach opracowania Uproszczonego Studium Korytarzowego. Uzyskane opinie i stanowiska oraz korespondencja zostały zestawione tabelarycznie. Po analizie do każdego wystąpienia Projektant odniósł się w komentarzu.

TOM H – PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W dokumencie m.in.:
– Opis w języku niespecjalistycznym
– Porównanie poszczególnych opcji
– Skutki realizacji inwestycji
– Rekomendacja wyboru korytarzy do dalszych analiz

Wynik oceny wielokryterialnej wskazuje, że lokalizacja drogi S16 w Korytarzu C przedstawia najlepszą potencjalną wartość pozytywną przy jednoczesnych najmniejszych skutkach negatywnych. Należy nadmienić, że Korytarz C w części przechodzącej przez obszar terenu zamkniętego Twierdzy Osowiec został negatywnie oceniony przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku.
Część rysunkowa
Zniorcze zestawienie uwarunkowań środowiskowych 121 MB
Sieć dróg TEN-T 2,07 MB
Natężenie ruchu istniejącego 3,16 MB