S16 – Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy

Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy ws. przebiegu drogi ekspresowej S16 Ełk – Knyszyn

Fundacja Dla Biebrzy ocenia negatywnie wszystkie zaproponowane warianty drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz tzw. wariant alternatywny Knyszyn – Augustów – Raczki i wnosi o analizę wariantu alternatywnego całkowicie omijającego Biebrzański Park Narodowy od zachodu i południa w korytarzu: Łomża (węzeł z S61) – Zambrów (węzeł z S8) – Bielsk Podlaski (węzeł z S19).

Wszystkie zaproponowane dotąd warianty przecinają Biebrzański Park Narodowy i będą znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000: PLB200006 Ostoja Biebrzańska, PLH200008 Dolina Biebrzy, PLB 200003 Puszcza Knyszyńska i PLH200006 Ostoja Knyszyńska.

Wariant 1 przecinający dolinę Biebrzy w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 65 dodatkowo, mając na uwadze oddziaływanie skumulowane od planowanej S16, istniejącej DK65 i planowanej międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, stworzy barierę ekologiczną pomiędzy środkowym, a południowym basenem doliny Biebrzy. W jednym miejscu skupią się trzy różne szlaki komunikacyjne tworząc obszar o szerokości od 150 do ponad 300 m całkowicie uniemożliwiający migracje dzikich zwierząt. Fatalna (a wręcz kuriozalna) i nieczytelna proponowana organizacja ruchu w rejonie Osowca Twierdzy i w pobliskim węźle spowoduje dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów odwiedzających rejon, poprzez znaczne wydłużenie drogi przejazdu dla ruchu lokalnego i turystycznego zmierzającego ze szlaku tzw. Carskiej Drogi w kierunku Goniądza i Osowca Twierdzy. Proponowane rozwiązania ingerują w zabytkową część Osowca Twierdzy oraz w tzw. Carską Drogę, która jest jedną z większych atrakcji turystycznych tego regionu. Szczególne niedogodności czekają mieszkańców Osowca Twierdzy związane z hałasem od drogi ekspresowej, a także od planowanej drogi gminnej (najprawdopodobniej zastępującej obecną DK65), która zostanie poprowadzona tuż pod blokami. Naszym zdaniem okoliczni mieszkańcy nie są świadomi tych zagrożeń, a trwające właśnie wirtualne spotkania informacyjne nie prezentują w sposób oczywisty i przystępny zasad organizacji ruchu. Realizacja S16 w wariancie 1 stoi też w wyraźnym konflikcie z projektem PKP PLK modernizacji linii kolejowej do przekroju dwutorowego i prędkości 250 km/h. Obiekty inżynierskie zrealizowane przez PLK nad obecnymi przejazdami kolejowymi będą musiały być rozebrane.

Warianty 2 i 3 przecinają bagienną dolinę Biebrzy w miejscu zupełnie nowym, gdzie nie ma aktualnie żadnej infrastruktury transportowej, a rolnicza i turystyczna działalność człowieka jest tu zgodna z naturalnymi procesami przyrodniczymi. Realizacja drogi w tych wariantach spowoduje, że cały obszar pomiędzy S16 a DK65 i linią kolejową, wskutek oddziaływania skumulowanego, stanie się przyrodniczą pustynią. Proponowana dla tych wariantów ledwie kilometrowa estakada nad doliną Biebrzy spowoduje, że znaczna część torfowisk doliny (która ma w tym miejscu od 1,5 do 2 km) zostanie zdegradowana przez budowę nasypów oraz mogą zostać zakłócone stosunki wodne w torfowisku. Proponowanie na tym etapie dokumentacji estakady długiej na ledwie 1 km uznajemy za skandaliczne. Należy się domyślać, że zredukowanie planowanych estakad nad doliną Biebrzy do 1 km ma podłoże jedynie ekonomiczne.

Proponowany tzw. wariant alternatywny idący śladem drogi krajowej nr 8 dodatkowo może negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000: PLB 200002 Puszcza Augustowska i PLH200005 Ostoja Augustowska i stworzy istotną barierę ekologiczną dla migracji dzikich zwierząt pomiędzy Puszczą Augustowską, Doliną Biebrzy i Puszczą Knyszyńską. Nie sposób zapomnieć, że jest to pomysł nawiązujący do starego, kontrowersyjnego i ostatecznie zmienionego, przebiegu drogi Via Baltica, który w poprzedniej dekadzie zakwestionowała Komisja Europejska.
Poprowadzenie drogi tym korytarzem w znacznym stopniu wydłuża połączenie drogą wysokiej klasy pomiędzy Białymstokiem a Olsztynem, czyli sąsiednimi miastami wojewódzkimi. Wydłużenie trasy w stosunku do możliwego najkrótszego przebiegu może wynieść nawet około 100 km. Jest to niekorzystne dla rozwoju północno-wchodniej Polski.

Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy ws. przebiegu drogi ekspresowej S16 Mrągowo – Ełk

Niedopuszczalnym jest prowadzenie drogi wysokiej klasy przez obszary niezwykle cenne przyrodniczo Krainy Wielkich Jezior bez uprzedniego wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Droga nr 16 na odcinku Olsztyn – Ełk jest co jakiś czas decyzjami politycznymi degradowana do klasy GP, to znów decyzjami jedynie polityków przywracana do klasy ekspresowej. Kuriozalne jest, że jej odcinki o w miarę dużym obciążeniu ruchem zostały w ostatnich latach zrealizowane jako jednojezdniowa droga klasy GP, zaś na odcinku najmniej obciążonym Mrągowo-Ełk planuje się realizację tej drogi w klasie ekspresowej 2 x 2.

Należy przeanalizować alternatywny korytarz dla tej trasy w ciągu Olsztyn – Szczytno – Szymany – Łomża (S61) – Zambrów (S8). Trasa taka pozwoliłaby na zrealizowanie połączenia Olsztyna z Białymstokiem w najkrótszym przebiegu oraz obsłużyłaby port lotniczy w Szymanach.