Statut

Statut Fundacji
Fundacja dla Biebrzy”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Fundacja dla Biebrzy” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacjazostała ustanowiona przez:

2.1. Roberta Janusza Chwiałkowskiego;
2.2. Małgorzatę Stanek;
2.3. Joannę Karolinę Polkowską-Sowę;
2.4. Tomasza Jacka Sowę;
2.5. Małgorzatę Ewę Górską;
2.6. Katarzynę Ramotowską;

zwanych dalej Fundatorami, w drodze oświadczenia złożonego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Michalską-Dziemidowicz w kancelarii notarialnej w  Białymstoku, w dniu 2o stycznia 2020 r. (REP. A 227/2020).

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Goniądz (gm. Goniądz, pow. moniecki, woj. podlaskie).
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. ochrona środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. działania na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
 3. ochrona roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania;
 4. budzenie wrażliwości, kształtowanie świadomości społecznej, popularyzacja wiedzy w  sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz promocja środowiska przyrodniczego Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego;
 6. wspieranie działalności z zakresu ekologii;
 7. integracja środowisk i organizacji popierających ochronę środowiska przyrodniczego;
 8. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji państwowej oraz wszelkich instytucji samorządowych, państwowych i prywatnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w sposób określony przez właściwe Organy Fundacji, w tym w  szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie i konsultacje zmian legislacyjnych mających znaczenie ze względu na cele Fundacji
 2. Współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi;
 3. Wspieranie i organizowanie inicjatyw wydawniczych, publikacji elektronicznych i  audiowizualnych;
 4. Prowadzenie lub zlecenie opracowań i analiz w zakresie ekonomicznym, prawnym, przyrodniczym lub społecznym;
 5. Organizowanie i finansowanie prowadzenia kampanii edukacyjnych, informacyjnych i  promocyjnych;
 6. Organizowanie i inicjowanie inicjatyw społecznych;
 7. Inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie badań naukowych;
 8. Organizowanie i finansowanie konferencji;
 9. Organizowanie i współpraca między jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi i  innymi podmiotami;
 10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży, festiwali i imprez;
 11. Wszczynanie oraz dołączanie do postępowań administracyjnych oraz sądowych, w tym także postępowań karnych, na każdym etapie.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), wniesiony w równych częściach przez każdego z Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  • darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych;
  • zbiórek z imprez publicznych;
  • wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych;
  • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat;
  • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
  • odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów;
  • nawiązek sądowych;
  • pozostałości funduszy indywidualnych zbiórek, niewykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji.
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie Organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z  tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków Organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

 1. Władzami Fundacji są:
  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej Organy Fundacji mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom danego Organu Fundacji.
 3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę członków danego Organy Fundacji obecnych na prawidłowo zwołanym posiedzeniu. Posiedzenie jest prawidłowo zwołane o ile zawiadomienia o planowanym posiedzeniu, jego miejscu, dacie, godzinie, porządku obrad oraz informacji umożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały wysłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na jeden tydzień przed datą posiedzenia do wszystkich jego członków na adres przez nich wskazany.
 4. Członek Organu nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego wyboru do Organu, jego odpowiedzialności wobec Fundacji z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Fundacji oraz sporu między nim a Fundacją.
 5. W przypadku równości głosów w danym Organie rozstrzyga odpowiednio głos Przewodniczącego Rady, albo Prezesa Zarządu.
 6. Z posiedzeń Organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał oraz wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku uczestniczenia w  posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obecność członków Organu Fundacji potwierdza własnym podpisem przewodniczący posiedzenia.

Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na wspólną roczną kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatorów. Każdy Fundator jest uprawniony do zgłoszenia jednego kandydata na członka Zarządu, w tym również własnej osoby.
 2. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady zatwierdzającego roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za dany rok.
 3. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy w oświadczeniu o którym mowa w § 1 ust. 2 Statutu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby fizyczne, które:
  • posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
   • złożenia pisemnej rezygnacji;
   • zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 10 ust. 5 Statutu;
   • śmierci członka Zarządu;
   • odwołania przez Radę;
 6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, skład Zarządu jest uzupełniany w drodze uchwały Rady. Rada jest zwoływana przez Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym prowadzenie dokumentacji Fundacji;
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit.g.
  • wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 12

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, lub listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 13

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Fundacji.
 2. Oświadczenia składane Fundacji wymagają dla swojej skuteczności złożenia względem jednego z członków Zarządu. W przypadku braku Zarządu oświadczenia, o których mowa w  zdaniu poprzedzającym wymagają dla swojej skuteczności złożenia względem jednego z  członków Rady.
 3. W umowie między Fundacją, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady.
 4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. W przypadku uprzedniego sprzeciwu choćby jednego członka zarządu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada jest organem doradczym i nadzorczym Fundacji.
 2. Rada składa się z co najmniej dwóch członków, powoływanych spośród Fundatorów. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Każdy Fundator ma prawo zasiadać w Radzie, chyba że jest członkiem Zarządu.
 4. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy w oświadczeniu o którym mowa w § 1 ust. 2 Statutu.

§ 15

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  • doradzanie Zarządowi w bieżącej działalności Fundacji.;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  • wybór Prezesa Zarządu;
  • prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
  • prawo żądania udziału członków Zarządu w posiedzeniu Rady;
  • zatrudnianie i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
  • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§ 16

 1. Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, innego członka Rady albo na wniosek Zarządu, zgłoszony pocztą elektroniczną lub na piśmie.
 3. Przewodniczący Rady powinien zwołać posiedzenie Rady w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Każdy Fundator ma prawo przedstawienia swojej propozycji, co do zmian statutu innym Fundatorom w każdym czasie. Zmian w statucie można dokonać, jeżeli zmiany zostaną zaakceptowane przez co najmniej pięciu Fundatorów w drodze oświadczenia złożonego na piśmie. W przypadku śmierci któregokolwiek Fundatora liczba ta zmniejszą się odpowiednio.
 2. W przypadku zmiany Statutu dotyczącej celu Fundacji, zmiana dotyczyć może jedynie poszerzenia lub uzupełnienia celu Fundacji bez naruszenia istotnych celów wskazanych w  akcie założycielskim, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu.

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje co najmniej pięciu Fundatorów w  drodze oświadczenia złożonego na piśmie.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. środowiska.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje co najmniej pięciu Fundatorów w drodze oświadczenia złożonego na piśmie.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą decyzji  co najmniej pięciu Fundatorów w drodze oświadczenia złożonego na piśmie, na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.