S16 Mrągowo – Ełk

Poniżej znajduje się pełne Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe (STEŚ) wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.
Analizą objęto trzy warianty lokalizacyjne. Wszystkie warianty biorą swój początek w mieście
Mrągowo (ślad istniejącej drogi nr 16) i biegną na wschód do miejscowości Ełk.

Uwaga: niektóre pliki są dużych rozmiarów. W przypadku wolnych łączy ściągnięcie ich może trwać wiele minut, a nawet zakończyć się błędem transmisji. Nie zalecamy ściągania tych plików na urządzenia mobilne.

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TOM 1

W dokumencie m.in.:
– Opis planowanego przedsięwięcia
– Lokalizacja przedsięwzięcia
– Uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych
– Opis wariantów analizowanych na wcześniejszych etapach przygotowania przedsięwzięcia
– Ocena oddziaływania inwestycji na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, na powietrze atmosferyczne i klimat

Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest określenie wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i zdrowie ludzi przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. Informacje te umożliwią wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

Załączniki

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TOM 2

W dokumencie m.in.:
– Ocena oddziaływania inwestycji na przyrodę ożywioną
– Ocena oddziaływania inwestycji na obszary chronione
– Ocena oddziaływania inwestycji na zabytki chronione
– Oddziaływanie powstałe w przypadku powstania poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
– Analiza porównawcza wariantów
– Określenie możliwego oddziaływania transgranicznego
– Analiza możliwych konfliktów społecznych

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki pełnosezonowej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w okresie umożliwiającym pełną identyfikację gatunków i siedlisk chronionych. Badania terenowe prowadzono od 23 września 2017 r. do 11 września 2018 r.

Załączniki

Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko

W dokumencie m.in.:
– Formy ochrony przyrody w rejonie inwestycji
– Metody badań przyrodniczych
– Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie analizowanych wariantów
– Siedliska przyrodnicze

Niniejsze opracowanie zawiera opis flory i fauny występującej w rejonie inwestycji poprzedzony wykonaniem pełnosezonowej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej w okresie umożliwiającym pełną identyfikację gatunków i siedlisk chronionych, badania terenowe prowadzono od 23.09.2017 do 11.09.2018 r., (dane z inwentaryzacji pokazują aktualny na wrzesień 2018 r. stan środowiska przyrodniczego).

Załączniki


STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE

TOM A – CZĘŚĆ OGÓLNA – OPISOWA

W dokumencie m.in.:
– OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
– ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
– PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
– INFRASTRUKTURA W PASIE DROGOWYM
– WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
– WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW

Niniejsze opracowanie zawiera ogólny opis wariantów inwestycji, istniejące i planowane zagospodarowanie terenu, ogólne wskaźniki ekonomiczne oraz analizę porównawczą wariantów przedsięwzięcia

Załączniki

TOM B – OPINIA GEOTECHNICZNA I HYDROGEOTECHNICZNA

W dokumencie m.in.:
– KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
– WSTĘPNE OKREŚLENIE STOPNIA ZŁOŻONOŚCI WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH
– PRZYDATNOŚĆ GRUNTÓW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA
– WSKAZANIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA BADAŃ GEOLOGICZNYCH
– STAN ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO I HYDROGEOLOGICZNEGO
– OPIS ZAGROŻEŃ NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

Opinia geotechniczna i geologiczna została wykonana w ramach Studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo- Orzysz- Ełk.

Załączniki

TOM C – CZĘŚĆ TECHNICZNA DROGOWA

W dokumencie m.in.:
– OBIEKTY DROGOWE
– INFRASTRUKTURA W PASIE DROGOWYM

W dokumencie znajduje się opis obiektów drogowych w stanie istniejącym i projektowanym, opis przebiegu trasy i jej powiązania z innymi drogami, podział zadania inwestycyjnego na etapy oraz opis urządzeń infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia planowanej drogi. Połączenia Drogi Ekspresowej S16 z drogami o istotnym znaczeniu w istniejącym układzie komunikacyjnym województwa i kraju zaprojektowano jako skrzyżowania bezkolizyjne poprzez węzły drogowe.


Załącznik

TOM D – CZĘŚĆ TECHNICZNA – OBIEKTY INŻYNIERSKIE I UOŚ

W dokumencie m.in.:
– OBIEKTY INŻYNIERSKIE
– OBIEKTY INŻYNIERSKIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PRZEJŚĆ EKOLOGICZNYCH

W dokumencie znajduje się opis obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. Opis niezbędnych do zbudowania wiaduktów, przejść dla zwierząt oraz przepustów.


Załącznik

TOM E – ANALIZY I PROGNOZY RUCHU

W dokumencie m.in.:
– CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEGO OBSZARU
– BADANIA RUCHU
– ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY
– PROGNOZY RUCHU

Celem pracy jest opracowanie szczegółowych analiz i prognoz ruchu w założonych horyzontach czasowych (tj. w latach 2025 -2055) dla drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Ełk. Prognoza jest potrzeba do opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego.
Analizowany obszar leży w województwie warmińsko mazurskim w powiatach: ełckim, giżyckim, mrągowskim, oleckim, olsztyńskim, piskim, szczycieńskim w mieście Olsztyn.


TOM F – OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W dokumencie m.in.:
– ANALIZY RUCHU
– OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD)
– ISTNIEJĄCY STAN BRD
– PROGNOZOWANY STAN BRD NA PLANOWANEJ DRODZE

Celem pracy jest wykonanie ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zadania pt.: „Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanej drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego”.


Załącznik

TOM G – CZĘŚĆ EKONOMICZNA

W dokumencie m.in.:
– OPIS MOŻLIWYCH WARIANTÓW
– ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
– HARMONOGRAM REALIZACJI I FINANSOWANIA INWESTYCJI
– ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
– ANALIZA RYZYKA
– ANALIZA FINANSOWA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie analizy ekonomicznej dla inwestycji docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk – Etap II. Analiza jest wykonywana na etapie “Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego”. Inwestorem dla powyższego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.


TOM I – UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

W dokumencie m.in.:
– Przedmiot spotkań informacyjnych
– Cel spotkań informacyjnych
– Wykaz materiałów przygotowanych do przeprowadzenia spotkań informacyjnych
– Przebieg spotkań

Celem spotkań jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.


TOM J – PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Budowa drogi ekspresowej S16 obejmie swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego, 4 powiaty (mrągowski, giżycki, piski, ełcki). Połączenia drogi ekspresowej S16 z innymi drogami zaprojektowano jako skrzyżowania bezkolizyjne poprzez węzły drogowe.
Parametry techniczne drogi ekspresowej S16:
  • klasa drogi: S (droga ekspresowa)
  • prędkość projektowa: Vp=80km/h, Vp=100km/h
  • prędkość miarodajna: Vm=90km/h, Vm=100km/h, Vm=110km/h
  • skrajnia pionowa – 4,70m
  • obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
  • kategoria ruchu: KR6
Opracowanie zawiera trzy warianty trasy głównej. Na każdym z wariantów zaprojektowano po osiem węzłów drogowych i dwa miejsca obsługi podróżnych. Warianty A i B mają podobną długość, odpowiednio 76,78 km i 77,47 km. Wariant C jest najdłuższy, gdyż ma długość 79,55 km. Od granicy powiatu mrągowskiego z piskim wszystkie warianty przebiegają we wspólnym śladzie.